CodEx Computers

Плата

 

Софтверот за пресметка на плата е направен согласно законските прописи и барања како и барањата на клиентскиот софтвер на УЈП. Овозмпжува прилагодување на одредени параметри од страна на клиентите за пресметка на плата во однос на нашинот и типот на пресметка на плата согласно барањата и потребите на фирмите.
Програмот за пресметка на плата ги пофаќа процесите на евиденција на вработените со сите потребни податоци за пресметка на плата, внес и промена на параметри за пресметка на плата , месечна евиденција на боледувања и надоместоци, месечна евиденција на часови, месечна евиденција на задршки и разлики, отплата на кредити, како и низа на прегледи за следење, контрола и анализа на пресметката.
Програмот овозможува пресметка на плата и генерирање на фајл согласно барањата на клиентскиот софтвер на УЈП.

Софтверот за пресметка на плата го опфаќа следново:

 •  Основни податоци за вработениот потребни за пресметка на плата(бодови, трансакциски сметки и тн.)
 •  Евиденција на вработувања(нормални и со стаж со зголемено траење)
 •  Параметри за пресметка на плата за фирмата
 •  Опщти податоци(дефинирање на процентите за пресметка на придонеси и перспнален данок и даночно ослободување со период на важење)
 •  Типови на часови
 •  Типови на надомест
 •  Типови на задрщки и разлики
 •  Типови на стаж со згплеменп траење
 •  Дефинирање на задрщки за комори и здруженија
 •  Податоци за печатење на налози за небуџетски корисници
 •  Податоци за налози (N слог ) за буџетски корисници
 •  Дефинирање на месечни параметри за пресметка на плата(месечно фонд на часови, основица за минимални придонеси, месечна просечна плата)
 •  Месечна евиденција на часови
 •  Месечна евиденција на боледувања и надоместоци
 •  Месечна евиденција на разлики
 •  Месечна евиденција на задрщки
 •  Евиденција на кредити
 •  Архивирање на кредити
 •  Внес и исплата на годишни награди и регрес за годишен одмор
 •  Корекција на пресметка плата за минати месеци со поднесок вп УЈП
 •  Генерирање на фајл за МПИН, генерирање на фајл согласно барањата на клиентскиот софтвер на УЈП.

 Прегледи

 • Рекапитула на книжење за избран месец за работна единица или за цела фирма со податоци потребни за книжење(сите придонеси, персонален данок)
 • Преглед на персонален данок за избран месец
 • Исплатна листа со избор за вработен, раб.единица или цела фирма
 • Платен список за избран месец за работна единица или за цела фирма
 • Платен список часови за избран месец за работна единица или за цела фирма со приказ на дел пд часовите Платен список со дел од податоци за образец ТРУД 1 за избран месец
 • И  многу други прегледи во согласност со законите и барањата

 

 


Create by Codex computers- Kavadarci

Top Desktop version